ارتباط با پشتیبانی سامانه آموزشـــیار

این سامانه به منظور پاسخگویی برخط به سوالات احتمالی واحدهای دانشگاهی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص کاربری و راهبری سامانه آموزشـیار طراحی و پیاده سازی شده است.

واحد های دانشگاهی شناسه کد ملی و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد

دانشجویان شناسه کد ملی و رمز عبور شماره دانشجویی می باشد

ورود به سامانه

© مرکز فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه آزاد اسلامی